ದೇಣಿಗೆಗಳು

ದೇಣಿಗೆ ನೀಡು

ಸಮಗ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್

ಅಕೌಂಟ್/ಖಾತೆ ಹೆಸರು : ಸಮಗ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್
ಬ್ಯಾಂಕ್ : HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್
ಅಕೌಂಟ್/ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 50200033588282
IFSC ಸಂಖ್ಯೆ : HDFC0000446
ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವುದು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ನೊಂದವರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗುವುದು

ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು

ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು

ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ